خانه / اخبار دانشگاه علمی کاربردی

اخبار دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد الله داد – النجارق

رشته های علمی کاربردی واحد الله داد – النجارق رشته های علمی کاربردی واحد الله داد – النجارق  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد الله داد – النجارق  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد الله داد – النجارق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد الله داد – النجارق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد الله داد – النجارق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد الله داد – النجارق تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شاه وردی کندی – شخته لو

رشته های علمی کاربردی واحد شاه وردی کندی – شخته لو رشته های علمی کاربردی واحد شاه وردی کندی – شخته لو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شاه وردی کندی – شخته لو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاه وردی کندی – شخته لو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاه وردی کندی – شخته لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاه وردی کندی – شخته لو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاه وردی کندی – شخته لوتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گوراوان – نانسا

رشته های علمی کاربردی واحد گوراوان – نانسا رشته های علمی کاربردی واحد گوراوان – نانسا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گوراوان – نانسا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گوراوان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گوراوان – نانسا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گوراوان – نانسا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گوراوان – نانسا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گوراوان – نانساتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آمقان – حسن آباداسکو

رشته های علمی کاربردی واحد آمقان – حسن آباداسکو رشته های علمی کاربردی واحد آمقان – حسن آباداسکو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آمقان – حسن آباداسکو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رازلیق – رجل آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رازلیق – رجل آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رازلیق – رجل آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رازلیق – رجل آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد داشبلاغ – داش کسن

رشته های علمی کاربردی واحد داشبلاغ – داش کسن رشته های علمی کاربردی واحد داشبلاغ – داش کسن : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد داشبلاغ – داش کسن دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد داشبلاغ – داش کسن

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد داشبلاغ – داش کسن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد داشبلاغ – داش کسن : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد داشبلاغ – داش کسن تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »