خانه / اخبار دانشگاه پیام نور

اخبار دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد الله داد – النجارق

ثبت نام پیام نور واحد الله داد – النجارق ثبت نام بدون کنکور واحد الله داد – النجارق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد الله داد – النجارق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شاه وردی کندی – شخته لو

ثبت نام پیام نور واحد شاه وردی کندی – شخته لو ثبت نام بدون کنکور واحد شاه وردی کندی – شخته لو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شاه وردی کندی – شخته لو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گوراوان – نانسا

ثبت نام پیام نور واحد گوراوان – نانسا ثبت نام بدون کنکور واحد گوراوان – نانسا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گوراوان – نانسا دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آمقان – حسن آباداسکو

ثبت نام پیام نور واحد آمقان – حسن آباداسکو ثبت نام بدون کنکور واحد رازلیق – رجل آباددانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رازلیق – رجل آباددانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد داشبلاغ – داش کسن

ثبت نام پیام نور واحد داشبلاغ – داش کسن ثبت نام بدون کنکور واحد داشبلاغ – داش کسن دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد داشبلاغ – داش کسن دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آخوله – آرپادره سی

ثبت نام پیام نور واحد آخوله – آرپادره سی ثبت نام بدون کنکور واحد آخوله – آرپادره سی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آخوله – آرپادره سی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سعید آباد – سعدی

ثبت نام پیام نور واحد سعید آباد – سعدی ثبت نام بدون کنکور واحد سعید آباد – سعدی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سعید آباد – سعدی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد عزیزلو – عسگرلو

ثبت نام پیام نور واحد عزیزلو – عسگرلو ثبت نام بدون کنکور واحد عزیزلو – عسگرلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد عزیزلو – عسگرلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تاقلار – ترانچه

ثبت نام پیام نور واحد تاقلار – ترانچه ثبت نام بدون کنکور واحد تاقلار – ترانچه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تاقلار – ترانچه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد هوشنه – آشستان

ثبت نام پیام نور واحد هوشنه – آشستان ثبت نام بدون کنکور واحد هوشنه – آشستان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد هوشنه – آشستان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »